جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری

تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392

عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت های پیش از محاکمه

تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی جرم: ماهیت و رویکردها

مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین الملل کیفری

علت شناسی بزه دیدگیِ زنان در شبکه های اجتماعی

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم

امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در رویه قضایی و حقوق کیفری ایران

تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی

نگرش های اخلاقی اصلاح مدار مجازات های سالب آزادی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان